Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Blog

Kontakt z nami
Blog

Nowy 2015 rok i nowe wyzwania :)
IBM Certified System Administrator: WebSphere Application Server ND V8.5.5 and Liberty Profile – zdobyty.

IBM Certified System Administrator: WebSphere Application Server ND V8.5.5 and Liberty Profile

Więcej naszych certyfikatów http://flexnet.pl/kompetencje/certyfikaty/
Rozszerzamy zespół – chętnych do współpracy zapraszamy już dziś.

1. Gmail

Wyszukanie maili gdzie załączniki ważą np. 10MB – wystarczy wkleić w wyszukiwarkę naszej poczty to: has:attachment size:10000000 i usunąć zbędne maile.

For each of the following training with WebLogica and WebSphera add a mini iPad 16 GB with Wi-Fi.

iPad-mini-training-gadzet-gratis

We invite you to take advantage of the promotional offer.
Number of places limited. Determines the order in which the notifications.

Do każdego z poniższych szkoleń z WebLogica i WebSphera dodajemy iPada mini 16GB z Wi-Fi.

ipad-mini-szkolenie-gadzet-gratis

Zapraszamy do skorzystania z oferty promocyjnej.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

In many cases, even though the purchase hosting services do not have access to the Apache configuration file or httpd.conf so it is and it's output. You can configure many server parameters in your .htaccess file and will this article.

First, the .htaccess file located in the root directory of the domain, and if you have multiple domains on your server it Similarly, and these files we can change/configure. Remember that the records contained in the file .htaccess there are for a given directory and all subdirectories in it. If for example. in the other place .htaccess file is included in the directive will be applied to this subdirectory and its subdirectories below, and this only to the parent directory in which it was given. In such way you can configure different parameters in each of the directories on the server.

.Htaccess file is a plain ASCII text file, and you can create it manually using the Windows Notepad.

Create a "new" file (Ctr + N) > we needed commands remembering mark enter after each of them > save > "Save as" file name: ".htaccess" > in Save as type: choose "all files" > and click Save

Then upload the file to our Web server to the root of your domain and we give him permission 644

CHMOD 644 .htaccess
 1. The General parameters of the .htaccess file
# ServerAdmin:
Setenv SERVER_ADMIN [email protected]

# DirectoryIndex:
DirectoryIndex URindex.html URindex.htm URindex.php/index.php

# htaccess file protection
<files .htaccess=""></files>
	order allow, deny
	Deny from all
 

# disable the server signature
Serversignature Off

# limit file upload example. 10 MB
LimitRequestBody 10,240,000

# Disable directory browsing from a Web browser
Options All-Indexes
 1. The extension of all files
AddDefaultCharset UTF-8
DefaultType text/html

AddType text/css.
AddType text/html; Charset = UTF-8 '.
AddType text/html; Charset = UTF-8 '. URhtml.gz
AddType application/xhtml + xml; Charset = UTF-8 ' xhtml.
AddType application/xhtml + xml; Charset = UTF-8 '. URxhtml.gz
AddType application/rdf + xml; Charset = UTF-8 ' install.RDF
AddType text/plain. sh. bsh bash. awk. nawk. gawk. csh. var. c. h. asc md5. sha1 sha.

# JavaScript (JS) markup
AddType application/javascript .js
AddType application/x-javascript .js
AddType text/javascript .js
AddType application/json json.

# Audio
AddType audio/ogg, oga ogg
AddType audio/mp4 m4a f4a f4b

# Video
AddType video/ogg, ogv
AddType video/mp4 mp4 m4v, f4v f4p
AddType video/webm webm
AddType video/x-flv flv
 1. Compression
<IfModule mod_deflate.c=""></IfModule>
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml + xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/pdf
 
 1. Browser-cache
# A2592000 = 30 days
<IfModule mod_expires.c=""></IfModule>
  Header set cache-control: public
  ExpiresActive On

  ExpiresByType image/gif A2592000
  ExpiresByType image/jpeg A2592000
  ExpiresByType image/png A2592000
  ExpiresByType text/css A2592000
  ExpiresByType application/x-font-ttf A2592000
  Opentype font/A2592000 ExpiresByType
  ExpiresByType application/javascript A2592000
  ExpiresByType text/javascript A2592000
 
 1. Configuration of WordPress
# URwpconfig.php file protection
<files wp-config.php=""></files>
	order allow, deny
	Deny from all
 

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c=""></IfModule>
  RewriteEngine On
  RewriteBase//
  RewriteRule ^ index.php $- [L]
  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}!-f
  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}!-d
 
# END WordPress

The effect? Website on Google PageSpeed Insights of the values of 63/100 to 86/100

W wielu przypadkach mimo wykupienia usługi hostingu nie mamy dostępu do pliku konfiguracyjnego apache’a czyli httpd.conf więc jest i na to wyjście. Możemy konfigurować wiele parametrów serwera w pliku .htaccess i o tym będzie niniejszy artykuł.

Po pierwsze plik .htaccess znajduję się najczęściej w katalogu głównym danej domeny, a jeśli mamy wiele domen na swoim serwerze to analogicznie i wiele takich plików możemy zmieniać / konfigurować. Pamiętać należy, że zapisy zawarte w pliku .htaccess funkcjonują dla danego katalogu oraz wszystkich podkatalogów w nim się znajdujących. Jeżeli np. w podkatalogu umieścimy inny plik .htaccess to dyrektywy w nim zawarte będą odnosiły się do tego podkatalogu i jego poniższych podkatalogów, a ten nadrzędny tylko do katalogu w którym został zamieszczony. W taki sposób można konfigurować odmiennie parametry w każdym z katalogów znajdujących się na serwerze.

Plik .htaccess jest zwykłym plikiem tekstowym ASCII i można go stworzyć ręcznie wykorzystując windowsowy notatnik.

Tworzymy „Nowy” plik (Ctr+N) > wprowadzamy potrzebne komendy pamiętając o znaku enter po każdej z nich > zapisujemy „Zapisz jako> Nazwa pliku: „.htaccess> w Zapisz jako typ: wybieramy „wszystkie pliki> i klikamy Zapisz

Następnie taki plik wgrywamy na nasz serwer WWW do katalogu głównego domeny i nadajemy mu uprawnienia 644

chmod 644 .htaccess
 1. Parametry ogólne pliku .htaccess
# ServerAdmin:
SetEnv SERVER_ADMIN [email protected]

# DirectoryIndex:
DirectoryIndex index.html index.htm index.php /index.php

# ochrona pliku htaccess
<files .htaccess>
	order allow,deny
	deny from all
</files>

# wyłączenie sygnatury serwera
ServerSignature Off

# limit wgrywanych plików np. 10MB
LimitRequestBody 10240000

# wyłączenie przeglądania katalogów z poziomu przeglądarki WWW
Options All -Indexes
 1. Rozszerzenia wszystkich plików
AddDefaultCharset UTF-8
DefaultType text/html

AddType text/css .css
AddType 'text/html; charset=UTF-8' .html
AddType 'text/html; charset=UTF-8' .html.gz
AddType 'application/xhtml+xml; charset=UTF-8' .xhtml
AddType 'application/xhtml+xml; charset=UTF-8' .xhtml.gz
AddType 'application/rdf+xml; charset=UTF-8' .rdf
AddType text/plain .ini .sh .bsh .bash .awk .nawk .gawk .csh .var .c .in .h .asc .md5 .sha .sha1

# JavaScript (JS) markup
AddType	application/javascript .js
AddType	application/x-javascript .js
AddType text/javascript .js
AddType application/json .json

# Audio
AddType audio/ogg oga ogg
AddType audio/mp4 m4a f4a f4b

# Video
AddType video/ogg ogv
AddType video/mp4 mp4 m4v f4v f4p
AddType video/webm webm
AddType video/x-flv flv
 1. Kompresja
<IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/pdf
</IfModule>
 1. Przeglądarka – cache
# A2592000 = 30dni
<IfModule mod_expires.c>
  Header set cache-control: public
  ExpiresActive On

  ExpiresByType image/gif A2592000
  ExpiresByType image/jpeg A2592000
  ExpiresByType image/png A2592000
  ExpiresByType text/css A2592000
  ExpiresByType application/x-font-ttf A2592000
  ExpiresByType font/opentype A2592000
  ExpiresByType application/javascript A2592000
  ExpiresByType text/javascript A2592000
</IfModule>
 1. Konfiguracja pod WordPress
# ochrona pliku wpconfig.php
<files wp-config.php>
	order allow,deny
	deny from all
</files>

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
</IfModule>
# END WordPress

Efekt? Na stronie Google PageSpeed Insights z wartości 63/100 na 86/100